درخواست برگزاری دوره

در صورتی که دوره مورد نظر خود را در لیست دوره های دانشسار نمی یابید، می توانید پیشنهاد برگزاری دوره را به موسسه دانشسار ارسال نمایید تا پس از بررسی فرآیند نسبت به تشکیل دوره مورد نظر شما اقدام گردد.

نام هر دروه را در سطرهای جداگانه درج نمایید.
 نام و نام خانوادگیتلفن تماسکد ملی
2
3
4
5