ثبت فیش بانکی

دوستان عزیزی که هزینه های پرداختی را به صورت حواله بانکی و یا انتقال وجه واریز نموده اند می توانند اطلاعات پرداختی خود را از طریق این فرم ثبت نمایند.

ضمنا اطلاعات حساب بانکی موسسه از قرار زیر است:

واریز به حساب شماره 4676699035 بانک ملت به نام موسسه دانش سار برتر اندیش اسپادان.

انتقال به کارت مجازی بانک ملت به شماره 0332 9694 3379 6104 به نام دانش سار برتر اندیش اسپادان.

انتقال به کارت بانک تجارت به شماره 2114 5021 5310 6273 به نام سید محمد جواد فروغی مقدم.

انتقال به کارت بانک ملت به شماره 7188 1210 3371 6104 به نام سید محمد جواد فروغی مقدم.

انتقال به کارت بانک سپه به شماره 6070 9173 1010 5892 به نام سید محمد جواد فروغی مقدم.