عضویت در دانشسار

رایگان، سه ماه، شش ماهه

 • اشتراک رایگان
 • بدون هزینه
 • بدون محدودیت
 • فایلهای رایگان
 • بدون دسترسی
 • اشتراک برنزی
 • 300000ریال
 • دسترسی سه ماهه
 • تخفیف 15درصد
 • 5 GB Storage
 • اشتراک نقره ای
 • 500000ریال
 • دسترسی شش ماهه
 • تخفیف 25درصد
 • 5 GB Storage