سمینارها

به مبالغ دوره ها 1.5% کارمزد پرداخت آنلاین اضافه خواهد شد.
ردیف عنوان سمینار ظرفیت تاریخ برگزاری هزینه ثبت نام
1 سمینار یک روزه بررسی تغییرات ویرایش چهارم استاندارد 2800 149.00 تابستان 94 در صورت رسیدن به حدنصاب 700,000 ریال
2 سمینار یک روزه بهسازی لرزه ای سازه ها (دکتر سروقد مقدم) 50.00 تیرماه 93 (درصورت رسیدن به حد نصاب) 2,000,000 ریال