اساتید برجسته کشور

اساتید برجسته کشور
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران

این مجموعه شامل اساتید برجسته کشور در حوزه مهندسی عمران و بویژه مهندسی زلزله میباشند. برخی از این اساتید از قرار زیر هستند:

پروفسور محسن غفوری آشتیانی

دکتر سروقد مقدم

دکتر بهرخ حسینی هاشمی

دکتر محمود حسینی