سید صادق علوی

سید صادق علوی
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران- سازه

مهندس سید صادق علوی کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه

با سابقه تدریس در موسسات خصوصی کشور 

تالیف:

 SAP مرجع کاربردی مدلسازی، تحلیل و طراحی سوله در