فرهاد گلریز

فرهاد گلریز
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی عمران- آب

مهندس فرهاد گلریز، کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب از دانشگاه تربیت مدرس تهران، رتبه دوم و ممتاز رشته در دانشگاه، دارای 5 عنوان مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی. سابقه تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران-آب در شرکت های مهندسین مشاور تهران و همچنین انجام ده ها پروژه واقعی و اجرایی با نرم افزارهای Flow-3D  و Ansys Fluent.